Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie zobacz naszą politykę. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.

finansowanie

Polityka prywatności


Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, w celach:

 • zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony;
 • bezpieczeństwa;
 • analitycznych;
 • statystycznych;
 • dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników;
 • reklamowych.

W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (m.in. komputerze, tablecie, smartphonie), a informacje w nich zapisane będą wykorzystywane w powyżej określonych celach przez Volkswagen Financial Services (dalej zwany VWFS).

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (świadczone przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (świadczone przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (świadczone przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające, jako agenci ubezpieczeniowi).

Podstawą przetwarzania cookies jest Twoja zgoda. Korzystamy z dostawców zewnętrznych wskazanych w Polityce plików cookies do celów analitycznych i reklamowych. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub instalację plików cookies opt-out w sposób wskazany w Polityce plików cookies.

Administratorami Twoich danych są:

 • Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 737500, o numerze NIP 1070041045;
 • Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 803746, NIP 525-28-00-978;
 • Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 145750, NIP 782-12-35-452.

Podmioty te są współadministratorami danych.

Administratorami danych zbieranych za pośrednictwem formularzy kontaktowych są podmioty wskazane w klauzulach informacyjnych dotyczących danego formularza. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w naszych klauzulach informacyjnych w Serwisie, w Polityce Prywatności oraz w Polityce plików cookies. Polityka Prywatności i Polityka plików cookies.

SPIS TREŚCI:

 1. Wstęp
 2. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
 3. Administratorzy danych
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych
 5. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych
 7. Jak przetwarzamy dane?
 8. Zgoda – cofnięcie zgody
 9. Przechowywanie danych
 10. Odbiorcy danych – udostępnianie danych innym podmiotom
 11. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych
 12. Zmiany w Polityce Prywatności

 

I. Wstęp

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział, w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane; w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie, w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie prawa przysługują Użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka Prywatności ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem Polityki Prywatności są klauzule informacyjne, które Użytkownik otrzymuje w momencie przekazywania swoich danych osobowych poprzez formularze kontaktowe, jak również Polityka plików cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez Volkswagen Financial Services (w tekście określony jako "VWFS", "my", "nam"), danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez VWFS poprzez strony internetowe, których wydawcą jest Volkswagen Financial Services.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (świadczone przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (świadczone przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (świadczone przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające, jako agenci ubezpieczeniowi).

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności VWFS opiera się na następujących przepisach:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej "RODO";
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

III. Administratorzy danych

Administratorami danych osobowych Użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych są:

 • Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 737500, o numerze NIP 1070041045;
 • Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 803746, NIP 525-28-00-978;
 • Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 145750, NIP 782-12-35-452.

Podmioty te są współadministratorami danych.

Strony: www.vwleasing.pl, www.vwbank.pl , www.vwfs.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w VWFS:

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane;
 • cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone i mają oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;
 • dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na wszystkie wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych;
 • realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawy;
 • realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;
 • chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania;
 • jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Administratorzy realizują prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt VII poniżej), w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w Polityce plików cookies;
 • dostępu do danych: każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania od poszczególnych administratorów potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób;
 • sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie sprzeciwu Użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania jego danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad taką niedogodnością, lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od poszczególnych administratorów);
 • prawo sprzeciwu/wycofania zgody przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku sprzeciw Użytkownika lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach), w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w Polityce plików cookies;
 • usunięcia danych osobowych przez poszczególnych administratorów ("prawo do bycia zapomnianym") - polega na zażądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych Użytkownika; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu;
 • przenoszenia danych: każdy Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczył, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o jego zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi  praw, można przesłać pisemnie na poniższe adresy:

 • Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce – Rondo ONZ 1 (00-124) Warszawa;
 • Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. - Rondo ONZ 1 (00-124) Warszawa;
 •  Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o - Rondo ONZ 1 (00-124) Warszawa.

lub mailowo:

Wnioski Użytkownika zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Użytkownik zostanie  poinformowany. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

W zakresie, w jakim Użytkownik kieruje swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres e-mail, a w przypadku wniosków pisemnych – także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych, prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

VI. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, zagwarantowanie systemu kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim;
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją;
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do danych każdego Użytkownika, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik VWFS mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Dane osobowe, które na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

VII. Jak przetwarzamy dane?

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Dane te nigdy nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, w celach:

 • zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony;
 • bezpieczeństwa;
 • analitycznych;
 • statystycznych;
 • dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników;
 • reklamowych.

W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (m.in. komputerze, tablecie, smartphonie), a informacje w nich zapisane będą wykorzystywane we wskazanych celach przez VWFS.

Poszczególni administratorzy danych (Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. oraz Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.) zbierają i dalej przetwarzają dane osobowe Użytkowników, którzy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z Infolinią lub Biurem Obsługi Klienta, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc, lub kontaktując się z właściwym podmiotem wskazanym w klauzuli informacyjnej, oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie w Polityce plików cookies).

W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych, administratorzy wskazani w klauzulach informacyjnych prezentowanych podczas zbierania danych mogą zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne, żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika przy pomocy formularzy internetowych. W takim przypadku podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi (w każdym przypadku za  zgodą wyrażoną poprzez pozostawienie przez Użytkownika  danych i wysłanie formularza).

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego, czy Użytkownik jest już naszym Klientem, czy też osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami.

Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

W ramach działalności administrator wskazany w formularzu kontaktowym może przetwarzać dane osobowe zbierane z wykorzystaniem formularza.

Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce plików cookies.

VIII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług poszczególnych administratorów, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie zgoda Użytkownika może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. "wyraźnie działanie" np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Użytkownika swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt, lub wysłanie zapytania w zakresie określonym w zgodzie.

Dla Użytkowników oraz Klientów lub Potencjalnych Klientów wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie - poprzez bezpośredni kontakt z administratorem wskazanym w danym formularzu (dane kontaktowe w punkcie).

W przypadku subskrypcji Newslettera zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – należy jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak na przykład: otrzymywanie Newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, w tym tzw. "drzwi otwarte" oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania zgody Użytkownika.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

W zakresie cofnięcia zgody na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji w Polityce plików cookies.

IX. Przechowywanie danych

Administratorzy przechowują dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania danych zostały wskazane w klauzulach informacyjnych prezentowanych podczas zbierania danych oraz Polityce plików cookies.

X. Odbiorcy danych – udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika, w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych, jego dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.

W niektórych przypadkach dane mogą być udostępnione także innych administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna.

Możemy udostępnić dane Użytkownika także podmiotom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym powierzamy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, audytorom.

Wskazujemy, że w przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału VWFS, albo też realizować będą usługi we własnym imieniu, wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki Prywatności.

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych marki Volkswagen, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących np. Autoryzowanych Dealerów lub Autoryzowanych Partnerów Serwisowych marki Volkswagen, instytucji finansowych grupy VWFS.

Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

XI. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych marki, VWFS  gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajduje się w Polityce plików cookies (tutaj).

XII. Zmiany w Polityce Prywatności

VWFS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach VWFS będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.